Incumbent Members of the Party Congress

Central Standing Committee Ex Officio Members

 • Lai Ching-Te Chairperson

 • Huang Wei-Che Mayor of Special Municipality
 • Chen Chi-Mai Mayor of Special Municipality
 • Ker Chien-Ming Legislative Caucus Whip
 • Cheng Yun-Peng Legislative Caucus Director
 • Wu Chi-Ming Legislative Caucus Secretary-General
 • Weng Chang-Liang Municipal Executive Nominee

Central Standing Committee Members


 • Lin Yu-Chang
 • Huang Cheng-Kuo
 • Wang Ting-Yu
 • Chen Mao-Sung
 • Ho Chih-Wei
 • Hsu Shu-Hua
 • Lin Chun-Hsien
 • Tsai Yi-Yu
 • Su Chiao-Hui
 • Chen Shih-Kai

Central Executive Committee Ex Officio Members


 • Chou Chun-Mi Municipal Executive
 • Chen Kuang-Fu Municipal Executive

Central Executive Committee Members


 • Pan Meng-An
 • Su Chih-Fen
 • Chen Ting-Fei
 • Chao Tien-Lin
 • Chen Shu-Hua
 • Huang Shih-Chieh
 • Chen Chi-Neng
 • Lin Yi-Bang
 • Peng Cheng-Long
 • Lu Lin Hsiao-Feng
 • Lee Yen-Hui
 • Chiu Chun-Hsien
 • Chien Huan-Tsung
 • Kao Min-Lin
 • Peng Chia-Yun
 • Cheng Mei-Chuan
 • Wang I-Chuan
 • Tseng Tzu-Wen
 • Chi Kuei-Chu
 • Hsu Han-Yun

Central Evaluation Committee Members

 • Lai Jui-Lung Committee Chairperson

 • Huang Wen-I
 • Chen Kun-Jung
 • Hsu Wen-Hsien
 • Lu Sun-Ling
 • Kuan Bi-Ling
 • Chen Wen-Chih
 • Lin I-Chin
 • Li Wei-Chih
 • Wang Po-Cheng
 • Lin Bao-Hsing